ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “БИТКАТА НА ТИТАНИТЕ”

1. Организатор на играта

Организатор на играта „БИТКАТА НА ТИТАНИТЕ“ e Дизи Райдърс ООД наричан по-долу за краткост „Организатор”.

Организаторът на играта си  запазват правото едностранно да променя или допълват официалните правила в рамките на периода на играта, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта за играта. Организаторът си запазва правото да предложат алтернативни награди на същата или по-висока стойност. В тези правила, терминът „игра” включва самата игра, нейното популяризиране и други свързани с нея дейности.

2. Срок на провеждане на играта

Играта „БИТКАТА НА ТИТАНИТЕ“ се провежда на уебсайта www.DizzyRiders.bg в периода от 11.07.2017 г. до 07.08.2017 г. включително.

3. Механизъм на играта

За участие в играта е необходимо всеки желаещ да посети уебсайта за играта и да гласува за своя фаворит. След като гласува трябва да се регистрира във специалната форма. Всеки има право на едно участие в рамките на една битка. Гласувалите през уикенда участват в жребия за понеделник. Участието в играта „БИТКАТА НА ТИТАНИТЕ“ означава, че приемате настоящите условия и давате съгласието си при неспазването им да бъдете изключени от участие в играта.

4. Право на участие

Служители на Дизи Райдърс ООД или други свързани с тях лица, техни агенти или членове на техните семейства не могат да участват в тази игра. Организаторът решава, спазвайки правилото по предходното изречение, дали дадено лице има право на участие в играта, като решението е окончателно. По всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилага приложимото действащо българско законодателство.

5. Награди

5.1.   Всеки делник, около 18:00 часа в периода 11.07.2017 г. до 07.08.2017 г. ще бъдат изтегляни по три дневни награди – комплект продукти Alpecin. Общ брой дневни награди: 60 броя.

5.2.    Наградите съгласно т. 1 се предоставят чрез жребий между всички с участници.

5.3.    Печелившите участници се обявяват във ФБ страницата на www.DizzyRiders.bg

5.4.    Начинът и времето на получаване на наградата се уточняват допълнително между служител на Организаторите и печелившия участник.

5.5.    Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник да се яви и да получи наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

5.6.    Наградата не може да бъде заменена за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

По всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилага приложимото действащо българско законодателство.