Общи условия на играта "Спечели 4 нови летни гуми Nokian Tyres"

Общи условия на играта
23 Apr 2017

Правила за провеждане на игра „Спечели 4 летни гуми Nokian Tyres“

1. Организатори и официален правилник на играта

1.1. Играта „Спечели 4 летни гуми Nokian Tyres”, по-нататък в текста наричана „Играта”, се организира и провежда от сайтa  DizzyRiders.bg   (по-нататък в текста наричан “Организатор”).
1.2. Участниците са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Играта (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
1.3. Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на Играта на сайтът DizzyRiders.bg
1.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на DizzyRiders.bg

2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Играта

2.1. Играта се организира и ще бъде проведена на сайта DizzyRiders.bg и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/dizzyriders.bg
2.2. Играта стартира в 10:00 ч. на 23.04.2017 г. и приключва в 12:00 ч. на 09.05.2017 г. Печелишият се обявява на DizzyRiders.bg и на Фейсбук страницата на сайта в 16:00 на 9.05.2017. В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Играта, това ще бъде оповестено публично на DizzyRiders.bg и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/dizzyriders.bg. Наличието нa прмоционална информация, свързана с Nokian Tyres след този период не следва да се счита за удължаване на срока на Играта.

2.3. Организаторът няма задължение да приема регистрации за участие в играта, съгласно условията на Играта, във връзка с искания изпратени извън (преди или след) периода на Играта.

3. Право на участие

3.1. Участник в Играта е всяко физическо лице, което е български гражданин и пребивава на територията на Република България и е отговорило правилно поне на 3 въпроса от Играта и е участвал във всичките 7 игри. Т.е дал е 7 отговора на 7 въпроса на мейл: igra@dizzyriders.bg
3.2. Всеки участник има право да участва само 1 път със съответния профил/регистрация, имайки право да отговори на всичките 7 въпроса на Играта.
3.3. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, членове на техните семейства и роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен.

4. Механизъм на „Играта”:

4.1  Всеки желаещ да участва в Играта трябва да отговори правилно поне на 3 въпроса от 7-те и да участва във всичките 7 игри, които ще бъдат зададени на DizzyRiders.bg, за да участва в тегленето за наградата – 4 броя нови летни гуми Nokian Tyres с модел по избор. На всеки 48 часа ще бъде задаван нов въпрос, като участниците имат право да отговорят и на въпросите за изминалите дни. Всички отговори се изпращат на igra@dizzyriders.bg
4.2  Всеки отговорил правилно поне на 3 въпроса от 7-те въпроса, но и участвал в 7-те игри, участва в тегленето за наградата -комплект 4 нови летни гуми Nokian Tyres модел по избор на победителя. Участникът има право да отговори на всичките 7 въпроса от Играта и в последния ден на Играта.
4.3  Наградата представлява 4 нови летни гуми Nokian Tyres по размер и модел, желан от победителя. В случай, че желаният размер не е наличен за конкретния модел, Организаторът има право да предложи друг подобен модел летни гуми или друг подходящ размер за съответната гума. Точните спецификации на гумите са въпрос на наличност.

5. Наградата не може да се замени с паричната ѝ равностойност.

6. Участието в тегленето на наградите изисква валиден имейл адрес, през който Организторът ще се свърже с победителя.

7. Участникът губи правото си на участие, ако е посочил невалиден или несъществуващ имейл адрес. При това положение се преминава към изтеглен резервен победител.

7.1 Регистрации с верни отговори от играта, постъпили след 9 май 2017 12:00 ч. няма да се приемат.

8.  Наградата 4 летни гуми Nokian Tyres се тегли на случаен принцип измежду всички валидни регистрации в присъствието на специална комисия съставена от представителите на Nokian Tyres и DizzyRiders.bg чрез онлайн платформата за генериране на случайни числа - https://www.random.org/. Участниците участват със съответния им номер, подаден от системата при регистриране на верния отговор. Тегленето на 1 печеливш и 3 резерви се извършва на 09.05.2017 г. При невъзможност за осъществяване на комуникация със спечелилия в срок от 5 работни дни, наградата ще бъде връчена на първата резерва. Срокът за изпращане на наградата 4 летни гуми Nokian Tyres e 45 дни от датата на писмено потвърждение по имейл от страна на победителя с посочен желан размер и модел на гумите. Начинът на доставяне на Наградата е въпрос на уточнение с победителя. Ако до 45 дни от датата на писмено потвърждение по имейл, наградата не е получена, моля да подадете информация за това на следния имейл: dimitar.d@actionprgroup.com

9. Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като печелившият Участник удостовери самоличността си.

10. Прекратяване на играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на DizzyRiders.bg и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/dizzyriders.bg , в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на участниците не се дължи компенсация.

11. Съдебни спорове
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и Участник се решава по взаимна договорка, при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдебни органи в България.

12. Ограничение на отговорността

12.1.Организаторът не носи отговорност за непълна или неточна информация в регистрацията, която би възпрепятствала изпращането / получаването на подаръка.
12.2 Организаторът не поема отговорност за повредени или забавени подаръци по вина на трети лица, превозвача / куриера, но се ангажира с проверка на случаите при подаден сигнал.
12.3. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
12.4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.
12.5. Организаторът не отговаря:
(i)   за каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на Наградата;  
(ii)   в случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност, печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата, в рамките на определените в настоящите Официални правила срокове;
(iii) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.
12.6. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.
12.7. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата.
12.8. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, съгласно настоящите Официални Правила, които Участникът следва да предостави за участие в Играта, се считат за невалидни.
12.9. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за претенции, свързани с неспечелване на Наградата, възникнали след действителното раздаване на Наградите.

13. Защита на личните данни

С включването си в Играта участниците потвърждават, че са запознати с условията на Играта, описани в настоящия Правилник, и ги приемат. Също така участниците приемат доброволно да предоставят личните си данни в базата данни на „Организатора” на Играта, за да получат право на участие за спечелването на наградата. Тези лични данни ще бъдат предоставени евентуално на куриера/пощенския оператор, за целите на доставка на наградата и за целите на маркетинга. Личните данни на участниците няма да бъдат използвани за други цели. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Играта и маркетинга. С изпращане на отговор и съответно участие в Играта, ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за горепосочените цели, свързани с Играта и маркетинга.

 

 

Испанец с 310 луди кончета!